Kobieta Inwestuje

Zarządzanie aktywami, czyli długofalowe budowanie kapitału

Wg badań Deutsche Bank prawie 7% ankietowanych uważa lokatę za najbardziej zyskowną formę pomnażania pieniędzy¹. I mimo, że lokaty przynoszą zyski na poziomie 0,5-2%, a po odliczeniu podatku Belki i doliczeniu inflacji czasem wychodzimy na minus, stale cieszą się sporym zainteresowaniem. Najczęściej wynika to po prostu z braku pomysłu na inną formę inwestowania naszych oszczędności i zdecydowanie niskiej wiedzy dotyczącej bardziej złożonych produktów finansowych. A tego czego nie znamy i nie rozumiemy po prostu się boimy.

W Europie Zachodniej już od jakiegoś czasu zauważyć można wyraźne zainteresowanie takimi produktami inwestycyjnymi, jak np. fundusze. Oczywiście ten trend determinują rekordowo niskie stopy procentowe na większości europejskich rynków. W takim otoczeniu trudno wypracować godziwy zysk na lokatach. Warto więc stale poszukiwać innych możliwości pomnażania swojego kapitału.

Na blogu możecie znaleźć posty o różnych sposobach inwestowania pieniędzy. Dla mnie zdecydowanie najciekawsza jest giełda i inwestowanie w akcje, ale to jedynie jeden z pomysłów na lokowanie swoich pieniędzy. Każdy z nas musi wypracować swoją własną strategię, ze względu na poziom naszej wiedzy, ilość posiadanego czasu, by się o inwestycje troszczyć, tolerancję ryzyka, wielkość kapitału i wiele innych czynników.

Wybierając model inwestowania zawsze należy pamiętać, by jak mówi stare inwestycyjne przysłowie, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli dywersyfikować (różnicować) własny portfel inwestycji.

Dywersyfikując możemy różnicować stopień ryzyka naszych inwestycji – to najważniejsze zadanie tego procesu. Poprzez różnorodność własnych inwestycji możemy też różnicować ich płynność. Może się przecież okazać, że nagle będziemy potrzebować większej ilości gotówki i nie zawsze możemy ją od razu mieć. Przecież jeśli ulokujemy ją całą w wynajmowane mieszkanie, może być trudno sprzedać je od razu w momencie, kiedy potrzebujemy pieniądze. Jeśli całość zainwestowaliśmy np. w akcje to może się okazać, że mamy bessę i nie opłaca się ich sprzedać.

Poniższy schemat pokazuje, jak wyglądają różne rodzaje inwestycji w zależności do płynności.

I oczywiście sami możemy zarządzać własnymi inwestycjami i samodzielnie dokonywać wyborów naszych aktywów – do czego zawsze zachęcam, oczywiście po wcześniejszej edukacji. Czasem jednak okazuje się, że z różnych przyczyn nie mamy na to ani ochoty, ani też czasu. Nie każdy przecież musi sam inwestować swój kapitał, bo może równie dobrze ten czas poświecić na zwiększanie swoich dochodów.

Dlatego dziś proponuję przyjrzeć się dokładniej usłudze, jaką oferuje Dom Maklerski TMS Brokers, nazwaną Zarządzanie Aktywami.

Zarządzanie Aktywami to usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych, które finansowane są z powierzonych domowi maklerskiemu pieniędzy klientów. Klient ma stały dostęp do informacji o wycenie portfela, otrzymuje też raporty o przeprowadzonych transakcjach oraz o poniesionych kosztach. Cały proces zarządzania prowadzony jest przez profesjonalny zespół złożony z licencjonowanych doradców inwestycyjnych.  Główną korzyścią usługi jest możliwość wyboru strategii dostosowanej do potrzeb inwestycyjnych klienta. Zależna jest ona więc od możliwości finansowych, ale też od ryzyka, jakie bylibyśmy w stanie ponieść.

Główna idea usługi

Główna idea inwestycyjna Zarządzania Aktywami bazuje na budowaniu zdywersyfikowanego – czyli zróżnicowanego, portfela, który w dużym stopniu budowany jest na rynkach zagranicznych. Na podstawie analizy trendów makroekonomicznych wybierane są najbardziej atrakcyjne klasy aktywów (akcje, obligacje, surowce, itp.). Analitycy przyglądają się, jak wygląda przepływ kapitałów, obserwują i badają koniunkturę na poszczególnych rynkach, a także występujące trendy, zarówno wzrostowe jak i spadkowe i decydują, w co warto zainwestować i co może przynieść potencjalnym klientom najwyższy zysk.

Portfele klientów zawierają płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych.

 Jakie są główne zalety usługi?

 • wykorzystanie płynnych instrumentów finansowych, notowanych na uznanych rynkach regulowanych
 • inwestowanie na rynkach zagranicznych uniezależnia wyniki od koniunktury na polskiej GPW oraz pozwala lepiej zdywersyfikować portfel.
 • Zainwestowane środki deponowane są na indywidualnym rachunku klienta w zagranicznej instytucji kredytowej
 • środki inwestowane są głównie w akcje spółek i indeksy giełd zagranicznych, a także fundusze typu ETF
 • aktywne zarządzanie portfelem aktywów przez ekspertów
 • możliwość elastycznego dostosowania składu portfela do przewidywanej sytuacji rynkowej oraz do indywidualnych oczekiwań inwestora
 • bieżącą dostęp do informacji o wycenie portfela; własny panel klienta
 • dostęp do wewnętrznych komentarzy zarządzających, opracowań i analiz ekspertów
 • niskie koszty i dostęp do kilkudziesięciu rynków oraz około 30 tysięcy instrumentów finansowych
 • konkurencyjne prowizje
 • prowizja od wyniku pojawia się dopiero wtedy, kiedy klient ma zyski w każdym kolejnym okresie
 • brak opłat przy wpłacie i wypłacie środków – wypłaty w ciągu miesiąca od złożenia zlecenia
 • dowolny czas trwania inwestycji

Co ważne TMS Brokers jest podmiotem licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Zawsze zastanawiało mnie, na jakiej podstawie fundusze czy działy zarządzania aktywami w bankach i domach maklerskich decydują, w co zainwestować powierzone im pieniądze. Dlatego bardzo chciałam poznać ten schemat też w przypadku tej usługi. Bo przecież zanim będzie wiadomo, w co mogą zostać zainwestowane pieniądze w ramach usługi Zarządzanie Aktywami, ktoś musi to przeanalizować, policzyć, przewidzieć. Taki proces inwestycyjny złożony jest z kilku etapów.

Wpierw analitycy oceniają, w jakim momencie znajduje się rynek i bardzo pomaga w tym analiza danych makroekonomicznych. Przy użyciu analizy fundamentalnej przeglądane są różne gospodarki i obserwuje się, jakie trendy się w nich pojawiają. Bada się więc, czy interesujące ich instrumenty rosną czy maleją.

Na analizę fundamentalną, jak pewnie pamiętacie z posta na ten temat, składają się m.in. PKB, inflacja dóbr konsumenckich i przemysłowych, realizacja budżetu w kraju, polityka monetarna i wiele innych. Analiza ta przeprowadzana jest na różnych odcinkach czasowych, a więc w okresie rocznym, kwartalnym i miesięcznym.

Później systematyzuje się całość wyników, określa, które kierunki będą najbardziej wskazane do inwestowania w określone aktywa. Dokonuje się więc konkretnej selekcji i budowany jest portfel inwestycyjny, dla każdej ze strategii inwestycyjnych oferowanych przez Dom Maklerski – jakie strategie są dostepne, przeczytacie później.

Kolejnym krokiem jest dobór instrumentów finansowych, spośród dostępnych. Mogą to być np. ETF-y oparte na akcjach czy obligacjach, ale też indeksach rynkowych.

Knkretne decyzje inwestycyjne, muszą być zgodne ze strategią, oraz zawierać się w ramach określonych limitów inwestycyjnych.

Komitet Inwestycyjny czuwa nad realizacją całej strategii i ocenia jej wyniki, a także monitoruje ryzyko.

Jak budowany jest portfel aktywów klienta?

W budowaniu portfela inwestycyjnego najważniejszym celem to oczywiście osiągnięcie zysków, ale też duży fokus kładzie się na ryzyko i jego minimalizację.

Dlatego bardzo ważnym elementem budowy portfela jest dywersyfikacja pod względem geograficznym, czyli inwestycje na rynkach globalnych. Na świecie w różnym czasie mogą się zdarzać zachwiania pod wpływem różnych wydarzeń politycznych czy gospodarczych i ta różnorodność pozwala zminimalizować ryzyko potencjalnych strat.

Przykładowy rozkład aktywów pod względem geograficznym:

Istotne jest też zróżnicowanie różnych rodzajów aktywów takich jak np. akcje, obligacje i towary.

Przykładowy portfel z różnymi aktywami może wyglądać następująco:

Portfel ten uwzględnia również instrumenty pochodne, czyli występuje w nim dźwignia finansowa, stąd suma wynosi powyżej 100%.

Bardzo ważny jest bieżący monitoring korelacji poszczególnych klas aktywów. Sprawdza się więc zależne oddziaływanie na siebie (określone współczynnikiem korelacji). Na przykład, jeśli S&P500 wzrasta o 1 punkt procentowy to powoduje to wzrost DAX30 o 0,6 punkta procentowego, a złoto spadnie o 0,7 punkta procentowego. Wiedza ta pomaga określić odpowiednie proporcje aktywów w portfelu.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o trendy makroekonomiczne i odpowiednie w czasie stosowanie ich do konkretnej strategii.

Ryzyko portfela obniża się też przez udział pozycji krótkich, czyli zawierane są transakcji mające na celu zabezpieczenie portfela oraz osiąganie zysku w przypadku spadku cen danego instrumentu finansowego.

Jakie strategie są dostępne w ramach Zarządzania Aktywami?

Każda podejmowana przez nas decyzja jest świadomym aktem wyboru, który dokonujemy najczęściej po starannym rozważeniu i odrzuceniu różnych wariantów. Inaczej jest jednak, kiedy podejmujemy decyzje inwestycyjne, bo dochodzi nam dodatkowy czynnik, jakim jest ryzyko.

I nie każdy z nas ma taką samą akceptację ryzyka (jak wygląda Twoja akceptacja ryzyka możesz sprawdzić przeprowadzając ten test). Dlatego tak ważne jest, by próbując pomnażać swój kapitał wiedzieć, czy moja strategia inwestycyjna nie jest dla mnie zbyt agresywna. Przy niskiej akceptacji ryzyka może to być bardzo deprymujące i prowadzić do sporych stresów. Nie wydaje mi się, żeby to było komukolwiek z nas potrzebne.

Usługa Zarządzanie Aktywami różnicuje strategie głównie pod względem poziomu ryzyka.

Dla tych, którzy wolą mniejszy zysk, ale większy spokój ducha będzie:

 1. STRATEGIA STABILNEGO WZROSTU

W tej strategii inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, ale również na rynku polskim. Mogą być też denominowane w walucie polskiej albo w walutach obcych.

Podstawowym kryterium doboru instrumentów do tego portfela jest analiza fundamentalna. Stabilny skład i struktura portfela, zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest w średnim okresie.

Cel inwestycyjny

Celem strategii TMS Stable Growth jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym i nieakceptujących wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 60% i nie większy niż 80% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 20% do maksymalnie 40% wartości portfela.

Zaleca się 3-letni horyzont inwestycyjny, a minimalna wartość portfela wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

Poziom ryzyka inwestycyjnego

 • Umiarkowanie niski poziom ryzyka.
 • Brak dźwigni finansowej.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela.

Jeśli Twoja akceptacja ryzyka jest raczej średnia to być może strategia zrównoważona będzie czymś dla Ciebie.

 

 1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONA

W tym przypadku inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, ale też na rynku polskim oraz, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i lub w walutach obcych. Stabilny skład i struktura portfela, zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest w długim okresie.

Cel inwestycyjny

Celem strategii TMS Balanced jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 40% i nie większy niż 60% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 40% do maksymalnie 60% wartości portfela.

Zaleca się 4-letni horyzont inwestycyjny, a minimalna wartość portfela, jaka wymagana jest do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

Poziom ryzyka inwestycyjnego

 • Średni poziom ryzyka.
 • Brak dźwigni finansowej.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela.

 

 1. POŁĄCZENIE STRATEGII ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ZE STRATEGIĄ LONG/SHORT

W tej strategii inwestycje dokonywane są zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim, i mogą być denominowane w walucie polskiej, ale też w walutach obcych.

To inwestowanie jest mi szczególnie bliskie, bo sama często inwestuję właśnie fundamentalnie w podobny sposób. Jaki? W ramach tej strategii zajmuje się przeciwstawne pozycje na relatywnie niedowartościowanych i przewartościowanych instrumentach finansowych, głównie na rynkach akcji. To po części też moja własna strategia, więc gdyby Panowie Maklerzy potrzebowali pomocy – ja zawsze chętnie 😊

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach. W założeniach portfel powinien być lepszy od zrównoważonego zarówno na wzrostach jak i na spadkach. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumenty dłużne od 40% do 100% wartości portfela,
 • akcje oraz instrumenty, których cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny akcji, jako suma pozycji długich i krótkich w tych instrumentach (liczona jako wartość bezwzględna), nie może łącznie przekraczać 85% wartości portfela; alokacja netto w akcje zawiera się w przedziale od minus 25% do plus 45%;
 • maksymalnie do 15% aktywów w instrumenty oparte o surowce, towary lub indeks surowców lub towarów.

W tej strategii zaleca się 4-letni horyzont inwestycyjny, natomiast minimalna wartość portfela, jaka wymagana jest do podpisania umowy to 250 000 zł.

Poziom ryzyka inwestycyjnego

 • Umiarkowany poziom ryzyka.
 • Maksymalny poziom dźwigni finansowej 2:1.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 100% wartości portfela.

 

 1. STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Przedostatnia strategia to strategia absolutnej stopy zwrotu jest specyficznym typem strategii inwestycyjnej, której mandat i założenia dopuszczają przejściowy brak zaangażowania w dane klasy aktywów, jak również krótkie pozycje w wybranych walorach.

Charakterystyczne cechy polityki inwestycyjnej strategii absolutnej stopy zwrotu to m.in.:

 • elastyczna alokacja środków między aktywami w zależności od koniunktury na rynkach finansowych, co oznacza: możliwość przejściowego braku ekspozycji na daną klasę aktywów oraz zerowe zaangażowanie w dowolną z grup instrumentów finansowych, wymienionych w liście strategii inwestycyjnych,
 • szerokie spektrum inwestycyjne – brak benchmarku bazującego na indeksach rynków akcji lub obligacji,
 • dążenie do niższej zmienności wyniku inwestycyjnego niż w modelowych strategiach akcyjnych opartych o benchmarki rynkowe.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Inwestycje dokonywane zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i w walutach obcych, obejmują ekspozycję na główne klasy aktywów:

 • Akcje, prawa do akcji, notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy, indeksy giełdowe na akcje oraz oparte na nich kontrakty na różnice oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym, łączna maksymalna ekspozycja do 75% wartości portfela.
 • Instrumenty dłużne lub tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF notowane na uznanych rynkach regulowanych do 100% aktywów łącznie.
 • Maksymalnie łącznie do 25% aktywów w instrumenty oparte o jeden surowiec, towar lub indeks surowców lub towarów.

Poziom zaangażowania portfela w poszczególne kategorie lokat zmienia się w zależności od koniunktury na rynkach finansowych. Stosowane są elementów strategii aktywnej alokacji w celu wykorzystywania okazji inwestycyjnych.

Zaleca się 4-letni horyzont inwestycyjny.

Poziom ryzyka inwestycyjnego

Umiarkowanie wysoki poziom ryzyka. Maksymalny poziom dźwigni finansowej 2:1. Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 100% wartości portfela.

 

 1. STRATEGIA AGRESYWNA

Ostatnia strategia to sposób inwestowanie zdecydowanie dla ludzi o dużej akceptacji ryzyka i tylko takim ją polecam. W innej sytuacji możesz nie mieć wystarczająco dużo siły, by udźwignąć potencjalną stratę, a przecież nikt tego nie chce. Jest taki wybór innych możliwości, że jeśli nie jesteś pewna czy ta opcja dla Ciebie, wybierz inną 😊

W tym przypadku inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim, oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do tego portfela. Strategia przeznaczona jest dla klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w związku z wysokim udziałem instrumentów akcyjnych w portfelu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie wysokim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie większy niż 20% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 60% do maksymalnie 120% wartości portfela.

Zaleca się 5-letni horyzont inwestycyjny, a minimalna wartość portfela, która wymagana jest do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

Poziom ryzyka inwestycyjnego

 • Wysoki poziom ryzyka
 • Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1,4:1
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 70% wartości portfela.

 

 1. STRATEGIA INDYWIDUALNA

Jeśli nie znalazłaś nic odpowiedniego dla siebie spośród powyższych strategii, możesz skonstruować ją sama. Przy pomocy analityków oczywiście.

Strategia Indywidualna to usługa polegająca na dopasowaniu wszystkich lub poszczególnych parametrów zarządzanego portfela do naszych własnych, specyficznych wymagań.

Indywidualnie ustalane są w szczególności limity zaangażowania w klasy aktywów oraz benchmarki. Stawki opłat również są negocjowane. Minimalna wartość portfela dla tej usługi wynosi 500 000 zł.

Uzgodnieniom podlegają takie parametry strategii inwestycyjnej, jak cel inwestycyjny, skład portfela, poziom ryzyka czy horyzont czasowy. Masz więc praktycznie całkowity wpływ na to, jaki będzie Twój portfel!

Porównanie wszystkich strategii w zależności od zysku i ryzyka można zobaczyć na poniższym schemacie:

 

Indywidualny dostęp do konta klienta

Dla mnie w przypadku każdej usługi finansowej ważny jest ciągły dostęp do wiedzy na temat moich finansów. Często handluje korzystając z aplikacji, a moje konta są pointegrowane ze sobą. Dlatego to kolejna rzecz, jaką chciałam sprawdzić przyglądając się usłudze.

W przypadku Zarządzania Aktywami każdy klient otrzymuje swój własny login do konta, do którego ma stały dostęp. Można w nim w prosty sposób sprawdzić, na jakim etapie jest zainwestowany dla nas kapitał. Szybko można sprawdzić, jaka jest aktualna stopa zwrotu portfela czy benchmark. Co miesiąc otrzymywane są też miesięczne raporty z przeprowadzanych transakcji. Na bieżąco widzimy też, jakie są ponoszone koszty obsługi konta.

Dotychczasowe wyniki usługi Zarządzanie Aktywami

Na początku tego artykułu pisałam o lokatach. Chyba nikt, kto choć trochę potrafi policzyć stopę zwrotu i podatek od zysku nie ma złudzeń co do tego, że ulokowanie kapitału w niej da nam jakikolwiek zysk.

Dlatego warto przyjrzeć się, jaka stopę zwrotu miała analizowana przeze mnie usługa.

Na podstawie dotychczasowych wyników można zauważyć, że średnioroczna stopa zwrotu była najwyższa dla strategii TMS Dynamic i wynosiła 19,04%. To strategia agresywna, więc możemy oczekiwać wysokich zysków (ale też ryzykujemy straty).

Strategia osób o najniższej akceptacji ryzyka, czyli TMS Stable Growth osiągneła natomiast 3,06%. Stale wyższa niż inwestowania w lokaty.

Na poniższym schemacie zebrane zostały stopy zwrotu w różnych okresach dla poszczególnych strategii.

 

Na grafice poniżej można zobaczyć, jak wyglądają wyniki portfeli TMS Brokers w porównaniu z innymi portfelami.

 

Parę słów na temat Domu Maklerskiego TMS Brokers

Dom Maklerski TMS Brokers powstał w 1997 roku i od tego czasu jego reputacja została potwierdzona ponad 200 nagrodami i wyróżnieniami; w tym pierwsze miejsce w rankingu dokładności prognoz wyników walutowych Bloomberg w 2015 roku.

DM stosuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, które umożliwiają dostęp do wielu produktów z najważniejszych giełd świata, tj. walut, kontraktów na indeksy, surowców czy kontraktów na akcje.

Jeśli interesuje Cię inwestowanie, nie tylko w ramach usługi Zarządzanie Aktywami, to TMS Brokers oferuje na swojej platformie rozbudowaną bazę edukacyjną. Można tam znaleźć szereg szkoleń online i materiałów edukacyjnych na temat inwestowania w różne instrumenty finansowe. Jako wsparcie możesz też pobrać bezpłatne e-booki czy obejrzeć webinary i video tutoriale.

Mnie bardzo podoba się pomysł, że aby promować wiedzę ekspercką, ale też minimalizować ryzyko strat u niedoświadczonych inwestorów powołano Investment University. Ze swojego założenia przygotowuje on inwestorów do profesjonalnego handlu na rynkach.

Podsumowując, usługa Zarządzanie Aktywami to ciekawa opcja dla tych, którzy nie mają czasu bądź też nie chcą sami zajmować się swoim kapitałem. Daje ona możliwość wyboru odpowiedniej dla naszej akceptacji ryzyka strategii, a także horyzontu czasowego. Wybór odpowiedniej strategii zależny jest również od kapitału, jaki posiadamy. Minimalna wartość portfela to 50 000 zł, co oznacza, że jest to produkt raczej dla zamożnych osób.

Portfele klientów zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych, przez co możemy dosyć swobodnie pobrać kapitał w miarę naszych nagłych potrzeb. umowa na zarządzanie aktywami umożliwia wyjście z inwestycji przed upływem zalecanego okresu trwania. Zarówno przystąpienie jak i rezygnacja z usługi nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli pilnie potrzebujemy naszego kapitału Dom Maklerski po otrzymaniu podpisanej przez klienta deklaracji wypłaty środków z zarządzanego rachunku, wysyła środki w okresie nie przekraczającym jednego miesiąca.

Jeśli więc szukasz kolejnego produktu finansowego do dywersyfikacji Twojego portfela to może warto przyjrzeć się i temu produktowi². Na pewno może być on interesującym dodatkowym elementem w Twojej strategii. Wszystko na temat tego produktu wie Paweł Głuch i w razie pytań odsyłam do niego, dzwońcie: +48 22 276 62 67 lub piszcie: pg@tms.pl. Chętnie możecie też dyskutować czy pytać w komentarzach pod postem, do czego stale zachęcam.

Cudownego dnia!

¹Badanie na zlecenie Deutsche Bank przeprowadzone przez Instytut Homo Homini w marcu 2015 na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie.

² Wpis powstał przy współpracy z partnerem TMS Brokers