O NewConnect dla niewtajemniczonych

Dziś coś o rynku akcji, ale opartym na alternatywnym systemie obrotu, który prowadzony jest też przez Giełdę Papierów Wartościowych, czyli o NewConnect. Rynek ten ruszył 30 sierpnia 2007 roku i ogólnie można powiedzieć, że finansuje on rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.
Firmy występujące na NewConnect to najczęściej małe spółki, które właśnie ze względu na wielkość mogą być mało wiarygodne kredytowo, albo tez nie są w stanie efektywnie pozyskać kapitał, gdyż mają po prostu krótka historię trwania. Głównie rynek NewConnect skierowany jest do tzw. spółek innowacyjnych – takie najczęściej mają jakiś ciekawy pomysł na biznes, a nie mają środków, żeby go sfinansować. Czyli do przede wszystkim dynamiczne firmy, którym dodatkowy zastrzyk kapitału pomorze wykorzystać potencjał, jaki w nich tkwi, a w konsekwencji pozwoli się rozwinąć i będzie stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tam firm.

Rynek ten to przede wszystkim dużo bardziej liberalne i prostsze warunki wprowadzenia takiej spółki do obrotu, wymogi informacyjne są minimalne, a koszty debiutu niskie. Oznacza to też, że pozyskanie kapitału będzie tańsze. Inwestorzy (nabywcy takich akcji), przy dobrej transakcji, mogą na takich akcjach zarobić naprawdę ponadprzeciętnie.

NewConnect jest rynkiem zorganizowanym, ale prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym – w formule tzw. alternatywnego systemu obrotu.

Emitent, czyli spółka wchodząca na ten rynek zobowiązana jest podpisać umowę o współpracę na okres 3 lat z tzw. Autoryzowanym Doradcą. Doradcy odgrywają kluczową rolę – to oni pozyskują finansowanie dla spółek, tworzą dokumenty informacyjne, na podstawie których akcje są dopuszczane do obrotu. To oni mają obowiązek odpowiednio przeszkolić spółki, żeby dobrze wypełniały obowiązki informacyjne po wejściu na NewConnect. Są oni też takim pierwszym sitem selekcji: odsyłają oni z kwitkiem firmy, które nie nadają się nawet na alternatywny rynek akcji. Doradcy za swoje usługi pobierają od spółek comiesięczne wynagrodzenie, które jest na poziomie od półtora do kilku tysięcy złotych. Konieczność podpisania umowy na trzy lata (w uzasadnionych wypadkach GPW może po roku zwolnić spółkę z obowiązku współpracy z autoryzowanym doradcą) oznacza spory wzrost kosztów dla emitentów.

Dodatkowo wymaga się ustanowienie Animatora Rynku, który wspomagać będzie obrót akcjami. Może być to dom maklerski albo biuro maklerskie.

Jakie firmy są notowane na NewConnect?

 1. posiadające dużą dynamikę wzrostu,
 2. takie, które mają określoną wizję rozwoju,
 3. potrzebują kapitału od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych
 4. należące głównie do dziedzin innowacyjnych, pracujące głownie na aktywach niematerialnych ( IT, media elektroniczne, biotechnologie, energia alternatywna, nowoczesne usługi itp).

Według jakich kryteriów dzielone są spółki na NewConnect?

Akcje spółek na NewConnect mogą zostać zakwalifikowane do jednego z następujących segmentów, w zależności od sytuacji danej firmy na rynku:

 • NewConnect Lead – to spółki, które charakteryzują się najwyższą płynnością, wysokim potencjałem rozwoju i przejścia na Główny Rynek GPW – oznaczone są jako NC Lead.
 • NewConnect High Liquidity Risk – spółki o podwyższonym ryzyku płynności – oznaczone jako NC HLR.
 • NewConnect Super High Liquidity Risk – spółki o bardzo wysokim ryzyku płynności – oznaczone jako NC SHLR.

Akcje z segmentu NewConnect Lead i NewConnect High Liquidity Risk notowane są w systemie notowań ciągłych. Natomiast akcje zakwalifikowane do segmentu Super High Liquidity Risk są notowane w systemie notowań jednolitych (z wyłączeniem akcji zakwalifikowanych do tego segmentu ze względu na ogłoszenie upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu).

light-bulb-978882_1920

Na NewConnect są wyliczane następujące indeksy:

 • NCIndex – obejmuje wszystkie notowane na rynku NewConnect spółki . To indeks dochodowy, a przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend oraz praw poboru.
 • NCIndex30 – jak sama nazwa wskazuje obejmuje 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect. To indeks dochodowy, a przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru.
 • NewConnect Growth Indicator – mierzy on historyczny wzrost wartości spółek notowanych na rynku NewConnect w długim okresie. Jest wskaźnikiem opartym na danych fundamentalnych spółek.

Jakie obowiązki informacyjne mają emitenci?

Spółki, których papiery wartościowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do przekazywania do publicznej wiadomości informacji dotyczących swej sytuacji i notowanych papierów wartościowych. Muszą oni publikować:

 1. raporty bieżące – zawierają one informacje o ważnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na cenę rynkową akcji;
 2. raporty okresowe:
  • kwartalne – w skład których wchodzi m. in. skrócone sprawozdanie finansowe,
  • roczne – zawiera roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta.

Raporty te przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Podsumowując rynek NewConnect można powiedzieć, że jest to:

 • nowoczesny rynek, który finansuje dynamiczne przedsiębiorstwa,
 • wymogi formalne niższe niż na rynku regulowanym (wymogi określające dopuszczenie do rynku czy te, powstające z obowiązków informacyjnych),
 • niskie koszty debiutu czy notowań,
 • doskonała ekspozycja firmy na inwestorów,
 • promocja oraz rozpoznawalność firmy.

Co rynek NewConnect oznacza dla inwestorów?

Przede wszystkim należy podkreślić, że istnieje dużo bardziej zwiększone ryzyko inwestowania w akcje z tego rynku. Dlaczego? Główne czynniki tego ryzyka to między innymi:

 • firma istnieje stosunkowo krótko na rynku i nie ma ustabilizowanej pozycji, co może zwiększać ryzyko potencjalnego bankructwa,
 • płynność akcji jest ograniczona, a to może teoretycznie utrudniać “wyjście” z takiej inwestycji,
 • dużo mniejsze jest rozdrobnienie akcjonariatu, czyli akcje skupione wśród mniejszej ilości inwestorów.

Muszę jednak dodać, że w porównaniu do GPW, na NewConnect istnieje zdecydowanie większa możliwość uzyskania sporych zysków (ale też pamiętamy o większym ryzyku inwestycyjnym).

Słyszeliście już o rynku NewConnect, a może próbowaliście już na nim inwestować w jakieś spółki? Z jakim skutkiem? Ciekawa jestem bardzo Waszych opinii i z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze 🙂

Zapisz się na Newsletter. Bądź na bieżąco z informacjami o nowych postach i moich inwestycjach!

Polecam również